युवा तथा बालवालिका कल्याण

सुचना

अाइ एन युके  साथै अाइ एन यु एस ए अन्तरगतका स्पाेन्सर बालबालीकाहरूलाइ   िक्समसकाे अवसरमा    खाध्यान्न प्याकेट  िबतरण हुन गइरहेकाे हुदा  बालक बालीका सहीत एक जना अामा वा बुबाकाे साथ उपहार गरहण गरन  िनम्न    िमती , समय र स्थानमा उपस्थतीकाे लागी सुचना गरीन्छ ।

िमती ः   १४ नाेभेम्बर २०१८ ,

समय ः  १०ः ३०   युके  ,   १२ः००   यु एस ए